Nasz statut

„STOWARZYSZENIE POTĘGA PRASY”

STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie POTĘGA PRASY” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Łódź.
§ 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a także pozostałe kraje Unii Europejskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych i innych jednostek publicznych zawiązanych dla wspierania dziennikarstwa i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i loga zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swych praw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele
§ 9. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) działalność na rzecz rozwoju edukacji dziennikarskiej w środowisku szkolnym,
b) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności środowiska młodych dziennikarzy,
c) promocja i popieranie ruchu gazetek szkolnych,
d) aktywacja dobrych praktyk w dziedzinie publicystyki i dziennikarstwa,
e) ochrona rzetelności, solidności i niezależności mediów szkolnych,
f) przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży,
g) wspieranie działań społecznych i wpływ na poprawę środowiska informatycznego,
h) działanie na rzecz rozwoju nowoczesnej szkoły,
i) zapobieganie złym obyczajom i praktykom szkolnym,
j) pobudzanie świadomości uczniowskiej i jej kreacja na poziomie szkoły i poza nią,
k) organizacja ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń kulturalnych, w szczególności:
– obozów letnich i zimowych,
– warsztatów i szkoleń dziennikarskich,
– festiwali, koncertów i pokazów.
l) promocja kultury za pośrednictwem nowoczesnych mediów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpowszechnianie użycia nowych mediów,
m) promocja kultury i dobrego wychowania,
n) animacja życia społeczno-kulturalnego,
o) działalność oświatowa,
p) inne uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków, a zgodne z prawem
i niniejszym statutem.
§ 10. Środki:
a) fundusze pozyskane na działalność statutową,
b) obozy, spotkania, prelekcje, warsztaty, wystawy, koncerty i inne imprezy,
c) ośrodek informacji i promocji,
d) wydawnictwa,
e) inne realizujące cele statutowe.
§ 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i inne. Osoba prawna i inna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 14. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską zaopiniowaną przez dwóch członków zwyczajnych.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo – w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia – złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z dorobku, majątku, pomocy i zaplecza Stowarzyszenia
w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
§ 15. Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna, prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta decyzją Zarządu. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych działań. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub inna która szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
§ 17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie do Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy lub nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 18. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Stowarzyszenia działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§ 21. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 22. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 23. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 24. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 25. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
§ 26. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 27. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów (głosowanie jest jawne).
§ 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 29. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 30. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
§ 31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 32. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 33. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
§ 34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
§ 35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 36. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V. Majątek i Fundusze

§ 37. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji, dotacji oraz grantów osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) odsetek bankowych,
f) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności
lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
g) dochodów z działalności gospodarczej,
h) składek członkowskich,
i) dochodów z własnej działalności statutowej,
j) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
k) dotacji i ofiarności publicznej.
§ 38. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 39. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 40. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
§ 41. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących przedmiotach według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
b) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych.
c) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
d) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
e) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
f) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
g) PKD 91.01.A Działalność bibliotek.
h) PKD 58.14.Z Działalność wydawnicza
i) PKD 55.20.Z Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 42. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 44. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.